Regulamin

1EGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ORAZ LOKALI SHAKOSUSHI

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.shakosushi.pl oraz w lokalach stacjonarnych Shakosushi.

 

 • 1 – DEFINICJE

Regulamin zawiera pojęcia, które zostały zdefiniowane poniżej:

 1. Regulamin – niniejszy regulamin;
 2. Sklep internetowy (sklep) – serwis internetowy prowadzony za pośrednictwem strony internetowej – shakosushi.pl umożliwiającej złożenie przez Klienta Zamówienia;
 3. Sprzedający – prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą Dominik Wyrębek, NIP: 5322089037, REGON: 38655446, ul. Jałowcowa 17, 05-410 Józefów;
 4. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej posiadająca zdolność do czynności prawnych kupujący towar drogą elektroniczną jak również bezpośrednio w lokalu prowadzonym przez Shakosushi;
 5. Konsument – osoba fizyczna dokonująca zamówień w pośrednictwem strony internetowej sklepu oraz w lokalu stacjonarnym, w celu niezwiązanym bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny)
 6. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające ilości oraz rodzaj Towarów stanowiących treść umowy sprzedaży;
 7. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów zawarta pomiędzy Sprzedającym a Klientem;
 8. Lokal stacjonarny – miejsce bezpośredniego sprzedawania Towarów przez Shakosushi;
 9. Dostawa – czynność dostarczenia Klientowi przez Sprzedającego w umówionym terminie i ilości nabytych Towarów za pośrednictwem wyłącznie Dostawców wewnętrznych Shakosushi;
 10. Dostawca wewnętrzny – osoba dokonująca wyłącznie dostarczenia Towarów Shakosushi;
 11. Towar – produkty spożywcze stanowiące przedmiot Sprzedaży Sklepu znajdujące się w odpowiedniej zakładce na stronie internetowej Sklepu;
 12. Tymczasowe konto klienta – konto utworzone na Stronie Internetowej Sklepu w celu złożenia jednorazowego zamówienia w Sklepie.

 

 • 2 – POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem: shakosushi.pl oraz w lokalach stacjonarnych Shakosushi.
 2. Shakosushi prowadzi stacjonarną sprzedaż detaliczną w lokalach, za pośrednictwem sieci Internet oraz telefonicznie.
 3. Zamówienia są przyjmowane – stacjonarnie w lokalach Shakosushi, przez Sklep Internetowy oraz telefonicznie pod numerem: +48 731 930 000.
 4. Klient może składać Zamówienia przez 7 dni w tygodniu, w godzinach otwarcia lokalu.
 5. Ceny podane na Stronie Internetowej Shakosushi jak również w lokalach są cenami brutto podanymi w złotych polskich. Ceny nie uwzględniają kosztów Dostawy.
 6. Minimalna wartość zamówienia na dowóz wynosi 50,00 złotych.
 7. Cena dostawy wynosi 5 zł. Przy zamówieniu poniżej 100,00 złotych.
 8. Dostawy wykonywane są w granicach administracyjnych m.st. 15 km od Lokalu stacjonarnego.
 9. Zamówienie jest dostarczane przez Dostawców wewnętrznych Shakosushi. Istnieje możliwość odbioru osobistego zamówienia w restauracji Shakosushi.
 10. W trakcie składania Zamówienia Klient może wyrazić wolę otrzymania paragonu fiskalnego albo faktury VAT, która może zostać załączona do wysyłanego lub realizowanego stacjonarnie zamówienia lub przesłana drogą elektroniczną na wskazany przez Klienta adres e-mail.
 11. Płatność za zamówienie może nastąpić przy odbiorze towaru lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych – przelewy24.

 

 • 3 – ZASADY KORZYSTANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ SKLEPU
 1. Wszelkie prawa do Sklepu, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej Sklepu, a także do wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych na Stronie Internetowej Sklepu (z wyjątkiem logotypów i zdjęć prezentowanych na Stronie Internetowej Sklepu w celach prezentacji towarów, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do Shakosushi, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz za wyraźną zgodą Shakosushi.
 2. W ramach wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedający w celu realizacji zamówienia, Klient powinien posługiwać się aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail) oraz urządzeniem podłączonym do sieci Internet, spełniającym minimalne wymagania techniczne […]
 3. Sklep internetowy Shakosushi prowadzi sprzedaż detaliczną Towarów za pośrednictwem sieci Internet.
 4. Klient składający zamówienie za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, kompletuje zamówienie wybierając Towar, którym jest zainteresowany. Dodanie Towaru do zamówienia następuje przez wybór polecenia „DODAJ” przy wskazanym produkcie w ramach Towaru prezentowanego na Stronie Internetowej Sklepu; Klient po skompletowaniu całości zamówienia i wskazaniu w „KOSZYKU” sposobu Dostawy oraz formy płatności, składa zamówienie przez wysłanie formularza zamówienia do Sprzedawcy, wybierając na Stronie Internetowej Sklepu przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”. Każdorazowo przed wysyłką zamówienia do Sprzedawcy, Klient jest informowany o łącznej cenie za wybrany Towar i Dostawę, jak też o wszystkich dodatkowych kosztach jakie jest zobowiązany ponieść w związku ze złożonym Zamówieniem.
 5. Złożenie zamówienia przez Klienta jest równoznaczne ze złożeniem Shakosushi oferty zawarcia Umowy sprzedaży produktów będących przedmiotem zamówienia;
 6. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja postanowień w czasie składania zamówienia;
 7. W celu utworzenia tymczasowego konta umożliwiającego złożenie Zamówienia Klient udostępnia następujące dane:
 8. imię i nazwisko ewentualnie nazwę przedsiębiorcy;
 9. adres dostawy;
 10. numer telefonu;
 11. adres e-mail;
 12. Zamówienie zostanie zrealizowane po udostępnieniu przez Klienta danych wskazanych w ust. 5 lit. a-d, brak którejś z danych uniemożliwia zrealizowanie Zamówienia.
 13. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje potwierdzenie e-mail o złożeniu Zamówienia.
 • 4 – ODSTĄPIENIE OD UMOWY
 1. Konsument nie jest uprawniony do odstąpienia od Umowy z uwagi łatwo psujący się charakter Towaru stanowiącego przedmiot Sprzedaży Sklepu (art. 38 pkt 4 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o Prawach Konsumenta (Dz.U. z 2019 r., poz. 1495 ze zm.).
 2. Odstąpienie od zawartej Umowy sprzedaży przed rozpoczęciem jej faktycznej realizacji jest możliwe bez podania przyczyny poprzez kontakt telefoniczny z Lokalem stacjonarnym.
 3. Sklep internetowy jest uprawniony do odstąpienia od Umowy sprzedaży w przypadku:
 4. zaistnienia siły wyższej uniemożliwiającej realizację Umowy;
 5. przekazania przez Konsumenta nieprawidłowego lub nieosiągalnego numeru telefonu lub adresu dostawy;
 6. dezaktualizacji zamieszczonego menu, w sytuacji, gdy Konsument nie wyraża zgody na alternatywną wersję złożonego zamówienia.
 7. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży przez którąkolwiek ze stron traktuje się ją jako niezawartą.
 8. Spółka dokona zwrotu płatności uiszczonej przez Konsumenta, w taki sam sposób, w jaki zapłaty dokonał Konsument.
 9. W sytuacji, gdy Konsument złoży nieprawdziwe Zamówienie lub niewykonuje Umowy sprzedaży poprzez brak zapłaty za złożone Zamówienie lub nieobecność w miejscu Dostawy, Sprzedający jest uprawniony do odmowy przyjęcia jakichkolwiek przyszłych zamówień od tego Konsumenta.
 • 5 – POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
 1. Każdemu Klientowi przysługuje prawo wniesienia reklamacji dotyczącej funkcjonowania Strony Internetowej Sklepu. Reklamację należy wnieść na adres e-mail: dosushido@gmail.com albo w formie pisemnej na adres: Dominik Wyrębek, ul. Jałowcowa 17, 05-410 Józefów
 2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail Klienta oraz opis przedmiotu reklamacji.
 3. Shakosushi rozpatruje reklamację bezzwłocznie jednak nie później niż w terminie 14 dni i udziela odpowiedzi w drodze e-mail na adres Klienta wskazany w treści reklamacji.
 • KARTY RABATOWE I PROMOCJE
 1. Karty rabatowe Shako Sushi imienne lub z kodem obowiązują przez 1 rok, z możliwością przedłużenia na podstawie dokonywanych zakupów.
 2. Kart rabatowych nie można łączyć z innymi działaniami promocyjnymi np.: oferty specjalne; zestawy promocyjne; i inne zawierające promocje skierowane do wszystkich odbiorców poprzez stronę www.shakosushi.pl w dziale promocji oraz facebook ShakoSushi
 3. Warunkiem utrzymania ważności karty rabatowej powyżej roku jest złożenie minimum 2 zamówień w okresie ważności karty.
 4. Dla karty Srebrnej z 10%-owym rabatem przewiduje się, po złożeniu 5 zamówień przyznanie Karty Złotej z 20% rabatem przypisanej do 1 zgłoszonego użytkownika.
 5. W przypadku zniszczenia; zgubienia karty rabatowej prosimy o informację telefoniczną lub mailową w celu wydania nowej karty – każda karta posiada indywidualny numer.
 6. Shako Sushi zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian do niniejszego regulaminu i poinformowania o tym uczestników poprzez udostępnienie zmienionej wersji regulaminu.

 • 7 – POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie, a w wypadku braku możliwości polubownego rozstrzygnięcia poddadzą spór pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego dla siedziby/miejsca zamieszkania pozwanego. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 2. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od dnia opublikowania na Stronie Internetowej Sklepu.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 17.02.2021r.

 

 

  0
   0
   Twój koszyk
   Koszyk jest pusty